JULY 4, 2021

60% hạnh phúc trong cuộc sống là nhờ vào thức ăn, 40% còn lại là nhờ vào những người ăn cùng nhau.
//
生活里的开心,60%建立在美食上,还有40%建立,在一起吃饭的人上。
Shēnghuó lǐ de kāixīn, 60% jiànlì zài měishí shàng, hái yǒu 40% jiànlì, zài yīqǐ chīfàn de rén shàng. ​ ​​​​​​​​ ​ ​​​​
//
60% of happiness in life is based on good food. Another 40% are set up on people who eat together. ​ ​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *