JULY 29, 2020

There are three ways to solve all problems. Accept, change, leave. If you can’t accept it, change it; if you can’t change it, then leave it.
//
有三个方法可以解决所有的问题。接受,改变,离开。不能接受 那就改变,不能改变 那就离开。
Yǒusān gè fāngfǎ kěyǐ jiějué suǒyǒu de wèntí. Jiēshòu, gǎibiàn, líkāi. Bùnéng jiēshòu nà jiù gǎibiàn, bùnéng gǎibiàn nà jiù líkāi.
//
Có ba phương pháp có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tiếp nhận, thay đổi, rời đi. Không thể tiếp nhận vậy liền thay đổi, không thể thay đổi thì liền rời đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *