JULY 26, 2020

Your life is like chicken feathers scattering all over the ground, you still have time to bother about others’ businesses.
//
自己的生活一地鸡毛, 还整天议论操心别人。
Zìjǐ de shēnghuó yī dì jīmáo, hái zhěng tiān yìlùn cāoxīn biérén.
//
Cuộc sống của mình lông gà đầy đất, còn cả ngày bàn luận quan tâm người khác.

P.s.: Picture taken in Fenghuang Ancient Town, Hunan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *