JULY 23, 2021

Trước thảm họa, loài người đã trở về với khát vọng bình dị nhất là sống tốt. Mong rằng tình yêu thương và sự đoàn kết có thể vượt qua mọi khổ nạn, mong mọi người được bình an.
//
在灾难面前, 人类又回到最原始最简单的愿望, 好好活着。希望爱和团结能跨过一切磨难,希望大家都平平安安。 ​​​
//
In the face of disasters, mankind has returned to the most primitive and simple desire to live well. I hope that love and unity can overcome all tribulations, and I hope everyone is safe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.