You are currently viewing JULY 17, 2021

JULY 17, 2021

Đi qua những thành phố ồn ào, tôi khó có thể mơ ước điều gì.
//
走遍一座座喧闹的都市 我很难梦见什么。
//
Walking through the noisy cities, I can hardly dream of anything.

Leave a Reply