JANUARY 26, 2022

Trước đây thích một người: sáng tối hỏi han ân cần.
Bây giờ thích một người: dành nhiều lượt thích nhất cho các bài đăng của anh ấy.
//
以前喜欢一个人:每天早晚嘘寒问暖。
现在喜欢一个人:最多给他朋友圈点赞。
Yǐqián xǐhuān yīgè rén: Měitiān zǎowǎn xūhánwènnuǎn.
Xiànzài xǐhuān yīgè rén: Zuìduō gěi tā péngyǒu quāndiǎn zàn.
//
Like a person before: Be caring and attentive every morning and evening.
Like a person now: Give his posts the most likes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *