JANUARY 24, 2022

Trước đây: Số dư là động lực phấn đấu của tôi!
Bây giờ: Dựa trên số dư hiện tại của tôi, tôi có thể không làm việc trong suốt cuộc đời mình, thoải mái tận hưởng cuộc sống và chết đi, miễn là cái chết được lên kế hoạch trong tuần này.
//
以前:余额就是我奋斗的动力!
现在:根据我现在的余额,我可以一辈子不工作,舒舒服服的享受人生并且死去,只要把死亡计划安排在这周就可以了。
Yǐqián: Yú’é jiùshì wǒ fèndòu de dònglì!
Xiànzài: Gēnjù wǒ xiànzài de yú’é, wǒ kěyǐ yībèizi bù gōngzuò, shū shūfú fú de xiǎngshòu rénshēng bìngqiě sǐqù, zhǐyào bǎ sǐwáng jìhuà ānpái zài zhè zhōu jiù kěyǐle.
//
Before: The balance is the driving force for my struggle!
Now: With my current balance, I can live my life without work, enjoy my life and die in comfort, as long as I schedule my death for this week.

Leave a Reply

Your email address will not be published.