I’m Not A Person Who Likes To Compete

I’m not a person who likes to compete, because I always feel that all the things that can be taken away by people are rubbish.
//
我不是一个喜欢争抢的人 因为我一直觉得 能被人抢走的 都是垃圾。
Wǒ bùshì yīgè xǐhuān zhēng qiǎng de rén yīnwèi wǒ yīzhí juédé néng bèi rén qiǎng zǒu de dōu shì lèsè.
//
Ngã bất thị nhất cá hỉ hoan tranh thưởng đích nhân nhân vi ngã nhất trực giác đắc năng bị nhân thưởng tẩu đích đô thị lạp ngập.
Tôi không phải là người thích tranh giành vì tôi luôn cảm thấy rằng tất cả những gì có thể giành giật được đều là rác rưởi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *