I Will Sleep Until Overmorrow

🛌🏻
Thinking that there are still many things to do tomorrow, I will sleep until the day after tomorrow.
//
想到明天还有很多事做,我直接睡到后天。
Xiǎngdào míngtiān hái yǒu hěnduō shì zuò, wǒ zhíjiē shuì dào hòutiān.
//
Tưởng đáo minh thiên hoàn hữu ngận đa sự tố, ngã trực tiếp thụy đáo hậu thiên.
Nghĩ rằng ngày mai có rất nhiều việc phải làm, tôi ngủ thẳng đến ngày mốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *