I Will Only Be My Own Hero

In the future, I will only be my own hero, and no longer desire others to shelter from the wind and rain.
//
以后只做自己的英雄,不再渴望别人遮风挡雨。
Yǐhòu zhǐ zuò zìjǐ de yīngxióng, bù zài kěwàng biérén zhē fēngdǎng yǔ.
//
Dĩ hậu chích tố tự kỷ đích anh hùng, bất tái khát vọng biệt nhân già phong đáng vũ.
Về sau chỉ làm anh hùng của mình, không còn khát vọng người khác che mưa chắn gió nữa.

P.s.: Picture taken in Shanghai, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *