I Was Afraid Of Ghosts

I was afraid of ghosts when I was young
because they were grim and hideous
I grew up afraid of people
because they were well-dressed.
//
小时候怕鬼
因为它们阴森狰狞
长大了怕人
因为他们衣冠楚楚。
Xiǎoshíhòu pà guǐ
yīnwèi tāmen yīnsēn zhēngníng
Zhǎng dàle pàrén
yīnwèi tāmen yīguānchǔchǔ.
//
Tiểu thì hậu phạ quỷ
nhân vi tha môn âm sâm tranh nanh
Trường đại liễu phạ nhân
nhân vi tha môn y quan sở sở.
Lúc nhỏ sợ ma
vì chúng âm trầm gớm ghiếc
Lớn lên sợ người
vì họ áo mũ chỉnh tề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *