I Have A Cavity Of Blood

I have a cavity of blood, I do not know the way home.
//
一腔热血,不知归途。
Yī qiāng rèxuè, bùzhī guītú.
//
Nhất khang nhiệt huyết, bất tri quy đồ.
Một bầu nhiệt huyết, không biết đường về.

P.s.: Picture taken in Maerkang (Barkam), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *