I Don’t Carry Around A Shovel

👷
You may be a really good person deep down inside, but I don’t carry around a shovel.
//
你可能在内心深处是一个非常好的人,但我不会随身携带铲子。
Nǐ kěnéng zài nèixīn shēn chù shì yīgè fēicháng hǎo de rén, dàn wǒ bù huì suíshēn xiédài chǎnzi.
//
Nhĩ khả năng tại nội tâm thâm xử thị nhất cá phi thường hảo đích nhân, đãn ngã bất hội tùy thân huề đái sạn tử.
Bạn có thể là một người thực sự tốt trong thâm tâm, nhưng tôi sẽ không mang theo một cái xẻng bên mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *