I Can’t See Money In My Wallet

My vision has fallen to the point of hopelessness. It’s too scary that I can’t see money in my wallet.
//
视力已经下降到无可救药的地步了,打开钱包看不到钱,太恐怖了。
Shìlì yǐjīng xiàjiàng dào wú kě jiù yào dì dìbùle, dǎkāi qiánbāo kàn bù dào qián, tài kǒngbùle.
//
Thị lực dĩ kinh hạ hàng đáo vô khả cứu dược đích địa bộ liễu, đả khai tiền bao khán bất đáo tiền, thái khủng phố liễu.
//
Tầm nhìn đã giảm đến mức thuốc không thể cứu, mở túi tiền ra không nhìn thấy tiền trong ví thật quá khủng bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *