I Can’t Help But Wonder

I can’t help but wonder when does being alone become the modern day equivalent of being a leper?
//
我不禁想知道,什么时候独处就相当于成为一个麻风病人?
Wǒ bùjīn xiǎng zhīdào, shénme shíhòu dúchǔ jiù xiāngdāng yú chéngwéi yīgè máfēng bìngrén?
//
Ngã bất cấm tưởng tri đạo, thập yêu thì hậu độc xử tựu tương đương vu thành vi nhất cá ma phong bệnh nhân?
Tôi không thể không tự hỏi khi nào thì việc ở một mình ngày nay trở nên tương đương với việc bị bệnh hủi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *