I Can’t Help But Wonder

I can’t help but wonder when does being alone become the modern day equivalent of being a leper?
//
我不禁想知道,什么时候独处就相当于成为一个麻风病人?
Wǒ bùjīn xiǎng zhīdào, shénme shíhòu dúchǔ jiù xiāngdāng yú chéngwéi yīgè máfēng bìngrén?
//
Ngã bất cấm tưởng tri đạo, thậm ma thì hậu độc xử tựu tương đương vu thành vi nhất cá ma phong bệnh nhân?
//
Tôi không thể không tự hỏi khi nào thì việc ở một mình ngày nay trở nên tương đương với việc bị bệnh hủi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *