I Agree With Camus’s Words

I agree with Camus’s words: “If we want to be happy, we must not pay too much attention to others.”
//
认同加缪的一句话:“想要快乐,我们一定不能太关注别人。” ​​​
Rèntóng jiā móu de yījù huà: “Xiǎng yào kuàilè, wǒmen yīdìng bùnéng tài guānzhù biérén.”
//
Tôi đồng ý với câu nói của Camus: “Muốn hạnh phúc, chúng ta không được để ý quá nhiều đến người khác.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *