Happy Birthday To Myself

Four wishes, no hair loss on the head, no acne on the face, no insomnia at night, no money shortage in card. Happy birthday to myself!
//
四个愿望,头上不脱发,脸上不长痘,晚上不失眠,卡里不缺钱。 祝自己生日快乐!
Sì gè yuànwàng, tóu shàng bù tuōfà, liǎn shàng bù cháng dòu, wǎnshàng bù shīmián, kǎ lǐ bù quē qián. Zhù zìjǐ shēngrì kuàilè!
//
Tứ cá nguyện vọng, đầu thượng bất thoát phát, kiểm thượng bất trường đậu, vãn thượng bất thất miên, tạp lý bất khuyết tiền. Chúc tự kỷ sinh nhật khoái lạc!
//
Bốn nguyện vọng:
Trên đầu không rụng tóc
Trên mặt không mụn nhiều
Buổi tối không mất ngủ
Trong thẻ không thiếu tiền.
Chúc tôi sinh nhật vui vẻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *