​​​Happiness Is Secretly Doing Things

​​​Happiness is secretly doing things that only you can be happy.
//
幸福就是自己一个人偷偷干些只有自己才会开心的事。
Xìngfú jiùshì zìjǐ yīgè rén tōutōu gàn xiē zhǐyǒu zìjǐ cái huì kāixīn de shì.
//
Hạnh phúc tựu thị tự kỷ nhất cá nhân thâu thâu cán ta chích hữu tự kỷ tài hội khai tâm đích sự.
Hạnh phúc chính là một mình vụng trộm làm chút việc mà chỉ chính mình mới có thể vui vẻ.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *