|

Girls Must Make Your Own Money

👩‍🎓
Girls must make your own money. There are too many moments in this life that you can use money to defend your dignity.
//
女孩子一定要好好赚钱, 人这一生 ,能够用钱捍卫尊严的时刻实在太多了。 ​​​
Nǚ háizi yīdìng yào hǎohǎo zhuànqián, rén zhè yīshēng, nénggòu yòng qián hànwèi zūnyán de shíkè shízài tài duōle. ​​​
//
Nữ hài tử nhất định yếu hảo hảo trám tiền, nhân giá nhất sinh , năng cú dụng tiền hãn vệ tôn nghiêm đích thì khắc thực tại thái đa liễu. ​​​
//
Con gái nhất định phải kiếm được tiền. Người cả đời này, khoảnh khắc có thể dùng tiền để bảo vệ tôn nghiêm thực tế nhiều lắm.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *