Gains And Losses Are Life

Gains and losses are life, so don’t be angry.
//
有得有失,才是人生,切忌忿忿不平。
Yǒu dé yǒu shī, cái shì rénshēng, qièjì fènfèn bùpíng.
//
Hữu đắc hữu thất, tài thị nhân sinh, thiết kỵ phẫn phẫn bất bình.
//
Có được có mất, mới là cuộc sống, phải tránh tức tối bất bình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *