From A Native Of Your Hometown To A Hurried Passerby

From a native of your hometown to a hurried passerby, only one thing has changed: your parents are gone, your roots are gone!
//
从土生土长的家乡人,变成匆匆过客,只有一样东西变了:父母不在,你的根没了!
Cóng tǔshēngtǔzhǎng de jiāxiāng rén, biàn chéng cōngcōng guòkè, zhǐyǒu yīyàng dōngxī biànle: Fùmǔ bùzài, nǐ de gēn méiliǎo!
//
Từ người bản địa trở thành khách vãng lai vội vã, chỉ có một điều thay đổi: cha mẹ không còn, cội nguồn cũng không còn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *