|

Optimism

🛵🌿🕊️
The south has the wind, the north has the light, the days are long, and wishes will come true eventually.
//
南方有风,北方有光,日子长长,总会如愿以偿。
Nánfāng yǒu fēng, běifāng yǒu guāng, rìzi zhǎng zhǎng, zǒng huì rúyuànyǐcháng.
//
Nam phương hữu phong, bắc phương hữu quang, nhật tử trường trường, tổng hội như nguyện dĩ thường.
//
Phương nam có gió, phía bắc có ánh sáng, thời gian còn dài, kiểu gì cũng sẽ đã được như nguyện.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *