|

Emotional Maturity

🚶‍♂️🍃🌬️
When your way of venting is no longer changing your profile picture, updating your status, or posting on social media, but rather taking a walk, finding a moment of stillness, and habitually waiting for self-healing, then congratulations, you’ve matured.
//
当你的发泄方式再也不是换头像,改签名,发朋友圈,而是吹吹风,静一静,习惯性的等待自愈,那恭喜你成熟了​​​。
Dāng nǐ de fǎ xiè fāngshì zài yě bùshì huàn tóuxiàng, gǎi qiānmíng, fā péngyǒu quān, ér shì chuī chuīfēng, jìng yī jìng, xíguàn xìng de děngdài zì yù, nà gōngxǐ nǐ chéngshúle ​​​
//
Đương nhĩ đích phát tiết phương thức tái dã bất thị hoán đầu tượng, cải thiêm danh, phát bằng hữu quyển, nhi thị xuy xuy phong, tĩnh nhất tĩnh, tập quán tính đích đẳng đãi tự dũ, na cung hỉ nhĩ thành thục liễu ​​​.
//
Khi phương thức phát tiết của bạn không còn là đổi hình đại diện, đổi chữ ký, đăng lên mạng xã hội, mà là hóng gió, yên tĩnh một chút, theo thói quen chờ đợi tự lành, vậy chúc mừng bạn đã trưởng thành.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *