|

Enduring Grief

☔💔🌧️ #LossOfLovedOnes #LifetimeImpact #EnduringGrief
The departure of a loved one is not a momentary rainstorm, but a lifetime of dampness.
//
亲人的离去不是一时的暴雨,而是一生的潮湿。
Qīnrén de lí qù bùshì yīshí de bàoyǔ, ér shì yīshēng de cháoshī.
//
Thân nhân đích ly khứ bất thị nhất thì đích bạo vũ, nhi thị nhất sinh đích triều thấp.
//
Sự ra đi của người thân không phải là cơn mưa đột ngột mà là sự ẩm ướt suốt đời.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *