FEBRUARY 27, 2021

FEBRUARY 27, 2021

Những thứ không thể nắm bắt đưa tay đều cảm thấy dư thừa.
//
抓不住的东西 伸手都觉得多余。
//
Things you can’t catch feels redundant when you reach out.

Leave a Reply