FEBRUARY 26, 2019

FEBRUARY 26, 2019

  • Post category:QUOTES

Đường đời dài đằng đẳng, có ai mà chưa từng bước vài bước sai lầm?
//
漫漫人生路, 谁不错几步.
//
Life is a long road, who never made a few wrong steps?

Leave a Reply