FEBRUARY 12, 2021

Không quan trọng là tốt hay xấu, tuổi hai mươi táo bạo cuồng nhiệt và tuổi bốn mươi rộng rãi cởi mở đều là quà tặng của thời gian.
//
无所谓好坏 二十多岁的暴躁狂乱 和四十多岁的豁达清晰 都是时间的礼物。
Wúsuǒwèi hǎo huài èrshí duō suì de bàozào kuángluàn hé sìshí duō suì de huòdá qīngxī dōu shì shíjiān de lǐwù.
//
It doesn’t matter whether it is good or bad. The mania in my twenties and the clarity in my forties are both the gifts of time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *