FEBRUARY 11, 2022

Chúng ta kiểu gì cũng sẽ chiều theo người khác mà tổn thương chính mình, cho nên, đối với mình tốt một chút, bởi vì không ai coi bạn như cả thế giới.
//
我们总会迁就别人而伤害自己,所以,对自己好一点,因为没人会把你当全世界。
Wǒmen zǒng huì qiānjiù biérén ér shānghài zìjǐ, suǒyǐ, duì zìjǐ hǎo yīdiǎn, yīnwèi méi rén huì bǎ nǐ dāng quán shìjiè.
//
We will always be willing to hurt ourselves by others, so be nice to ourselves, because no one will treat you as the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *