FEBRUARY 11, 2020

Khi còn bé mọi người đều nghĩ đến năm 2020, ô tô có thể bay trên trời, nhà ở có thể di động, sống ở ngoài không gian.
Song đến năm 2020, ô tô vẫn còn chạy trên mặt đất, nhà ở không thể di động, chúng ta vẫn ở Địa Cầu, như cũ trải qua cuộc sống bình thường.
//
小时候大家以为的2020,汽车可以在天上飞,房子可以移动,住在外太空。
然而当2020到来时,汽车还在地上跑,房子不能移动,我们仍然住在地球,依然过着普通平凡的生活。
Xiǎoshíhòu dàjiā yǐwéi de 2020, qìchē kěyǐ zài tiānshàng fēi, fáng zǐ kěyǐ yídòng, zhù zàiwài tàikōng.
Rán’ér dāng 2020 dàolái shí, qìchē hái zài dìshàng pǎo, fángzi bùnéng yídòng, wǒmen réngrán zhù zài dìqiú, yīránguòzhe pǔtōng píngfán de shēnghuó.
//
When we were little, we thought that by 2020, cars could fly in the sky, houses could move, and we could live in outer space.
However, when 2020 arrives, the car is still running on the ground, the house cannot move, we still live on the earth, and still lead a normal life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *