Fan In The Winter

🧥
The so-called redundancy is like a cattail fan in the winter, a cotton-padded jacket in the summer, and your attention after my heart is cold.
//
所谓多余 就像冬天的蒲扇 夏天的棉袄 和我心冷后 你的殷勤。
Suǒwèi duōyú jiù xiàng dōngtiān de púshàn xiàtiān de mián’ǎo hé wǒ xīn lěng hòu nǐ de yīnqín.
//
Sở vị đa dư tựu tượng đông thiên đích bồ phiến hạ thiên đích miên áo hòa ngã tâm lãnh hậu nhĩ đích ân cần.
//
Cái gọi là dư thừa tựa như quạt hương bồ mùa đông, áo bông mùa hè, và bạn ân cần sau khi tâm ta đã lạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *