|

Facing Challenges

🤔💪
When confronted with these difficulties, our easiest course of action is to avoid them, to escape with excuses, to pretend they are not for you.
//
遇到这些难事,我们最容易采取的行动是避开,是用借口逃开,是假装它们不适合你。
Yù dào zhèxiē nánshì, wǒmen zuì róngyì cǎiqǔ de xíngdòng shì bì kāi, shì yòng jièkǒu táo kāi, shì jiǎzhuāng tāmen bù shìhé nǐ.
//
Ngộ đáo giá ta nan sự, ngã môn tối dung dịch thải thủ đích hành động thị tị khai, thị dụng tá khẩu đào khai, thị giả trang tha môn bất thích hợp nhĩ.
//
Khi đối mặt với những khó khăn này, hành động dễ dàng nhất của chúng ta là tránh đi, dùng một cái cớ để trốn thoát, giả vờ rằng chúng không dành cho bạn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *