|

Challenges Define You

💪🌟🔑
It is these difficulties that define you, and it is these difficulties that distinguish two different lifestyles, mediocre and extraordinary success.
//
正是这些难事定义你,正是这些难事区别着平庸和非凡成功两种不同的生活方式。
Zhèng shì zhèxiē nánshì dìngyì nǐ, zhèng shì zhèxiē nánshì qūbiézhāo píngyōng hé fēifán chénggōng liǎng zhǒng bùtóng de shēnghuó fāngshì.
//
Chính thị giá ta nan sự định nghĩa nhĩ, chính thị giá ta nan sự khu biệt trứ bình dung hòa phi phàm thành công lưỡng chủng bất đồng đích sinh hoạt phương thức.
//
Chính những khó khăn này đã định hình nên con người bạn, chính những khó khăn này đã ngăn cách hai lối sống khác nhau là tầm thường và thành công phi thường.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *