Everything Was In The Past

Everything was in the past, and when you wake up, it is the beginning.
//
一切的曾经都是过往,醒来时便是开始。
Yīqiè de céngjīng dōu shì guòwǎng, xǐng lái shí biàn shì kāishǐ.
//
Nhất thiết đích tằng kinh đô thị quá vãng, tỉnh lai thì tiện thị khai thủy.
Mọi thứ đã là quá khứ, và khi bạn thức dậy là lúc bắt đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *