|

Calm Passion

🔥🍲✨
Calmness is another form of passion. Simmering within, slow-cooking on a low flame, you enrich yourself.
//
平静是另一种热情,自己煨着自己,小火慢炖,自己让自己浓郁。
Píngjìng shì lìng yī zhǒng rèqíng, zìjǐ wēizhe zìjǐ, xiǎo huǒ màn dùn, zìjǐ ràng zìjǐ nóngyù.
//
Bình tĩnh thị lánh nhất chủng nhiệt tình, tự kỷ ổi trứ tự kỷ, tiểu hỏa mạn đôn, tự kỷ nhượng tự kỷ nùng úc.
//
Bình tĩnh là một loại nhiệt tình khác, chính mình hầm mình, lửa nhỏ hầm chậm, chính mình làm cho mình nồng đậm.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *