Don’t Say That I Like You

Don’t say that I like you, you have to say that the moonlight on this summer night is so beautiful. — Natsume Soseki
//
你不要说我喜欢你, 你要说这夏夜的月色真美丽。
Nǐ bùyào shuō wǒ xǐhuān nǐ, nǐ yào shuō zhè xià yè de yuè sè zhēn měilì.
//
Đừng nói là anh thích em, phải nói ánh trăng đêm hè này thật đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *