Do A Good Job Of Not Being Busy And Idle

Do a good job of not being busy and idle; and live a wonderful life that is not salty or bland.
//
把不忙不闲的工作做得出色,把不咸不淡的生活过得精彩。
Bǎ bù máng bù xián de gōngzuò zuò dé chūsè, bǎ bù xián bù dàn de shēnghuóguò dé jīngcǎi.
//
Làm xuất sắc công việc không bận không nhàn, sống đặc sắc cuộc đời không mặn không nhạt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *