DECEMBER 7, 2020

Chúng ta chỉ cần làm ba điều trong đời:
1. Biết lựa chọn
2. Biết kiên trì
3. Biết trân trọng.
//
我们一生只需要去做三件事:
一、知道如何去选择
二、明白如何去坚持
三、懂得如何去珍惜
Wǒmen yīshēng zhǐ xūyào qù zuò sān jiàn shì:
Yī, zhīdào rúhé qù xuǎnzé
Èr, míngbái rúhé qù jiānchí
Sān, dǒngdé rúhé qù zhēnxī​​​​.
//
We only need to do three things in our life:
First, know how to choose.
Second, know how to persist.
Third, know how to cherish.

Leave a Reply

Your email address will not be published.