DECEMBER 29, 2019

Tầm nhìn đã giảm đến mức thuốc không thể cứu, mở túi tiền ra không nhìn thấy tiền trong ví thật quá khủng bố.
//
视力已经下降到无可救药的地步了,打开钱包看不到钱,太恐怖了。
Shìlì yǐjīng xiàjiàng dào wú kě jiù yào dì dìbùle, dǎkāi qiánbāo kàn bù dào qián, tài kǒngbùle.
//
My vision has fallen to the point of hopelessness. It’s too scary that I can’t see money in my wallet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *