DECEMBER 26, 2019

Trước kia tôi từng nghĩ về việc làm giàu cả ngày, nhưng bây giờ tôi chỉ nghĩ làm sao để thoát nghèo.
//
以前我整天想的是如何致富,而现在我整天想的是如何脱贫。
Yǐqián wǒ zhěng tiān xiǎng de shì rúhé zhìfù, ér xiànzài wǒ zhěng tiān xiǎng de shì rúhé tuōpín.
//
I used to think about getting rich all day, but now I just think about how to get rid of poverty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *