DECEMBER 2, 2021

Những gì bạn có thể thấy là cảnh giới cuộc sống của bạn. Luôn nhìn thấy những người ưu tú hơn mình có nghĩa là bạn đang đi lên dốc, luôn nhìn thấy những người không bằng mình có nghĩa là bạn đang xuống dốc.
//
你的目光所及,就是你的人生境界。总是看到比自己优秀的人,说明你正在走上坡路;总是看到不如自己的人,说明你正在走下坡路。
Nǐ de mùguāng suǒ jí, jiùshì nǐ de rénshēng jìngjiè. Zǒng shì kàn dào bǐ zìjǐ yōuxiù de rén, shuōmíng nǐ zhèngzài zǒu shàngpōlù; zǒng shì kàn dào bùrú zìjǐ de rén, shuōmíng nǐ zhèngzài zǒu xiàpōlù.
//
What you can see is your state of life. You always see people who are better than yourself means that you are going uphill; you always see people who are inferior to yourself means that you are going downhill.

Leave a Reply

Your email address will not be published.