DECEMBER 14, 2019

​​​Hạnh phúc chính là một mình vụng trộm làm chút việc mà chỉ chính mình mới có thể vui vẻ.
//
幸福就是自己一个人偷偷干些只有自己才会开心的事。
Xìngfú jiùshì zìjǐ yīgè rén tōutōu gàn xiē zhǐyǒu zìjǐ cái huì kāixīn de shì.
//
Happiness is secretly doing things that only you can be happy.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *