You are currently viewing DECEMBER 14, 2019

DECEMBER 14, 2019

​​​Hạnh phúc chính là một mình vụng trộm làm chút việc chỉ có chính mình mới có thể vui vẻ.
//
幸福就是自己一个人偷偷干些只有自己才会开心的事。
//
Happiness is secretly doing things that only you can be happy.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply