DECEMBER 12, 2020

Cuộc sống là bốn cái nhiên: Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, tận là đương nhiên, thuận theo tự nhiên. —— Mạc Ngôn
//
人生四然: 来是偶然,去是必然,尽其当然,顺其自然。 —— 莫言 ​​​ ​​​​
Rénshēng sì rán: Lái shì ǒurán, qù shì bìrán, jìn qí dāngrán, shùn qí zìrán. —— Mòyán ​​​ ​​​​
//
Four aspects of life: coming is accidental, going is inevitable, do your best and let nature take its course. —— Mo Yan

Leave a Reply

Your email address will not be published.