DECEMBER 1, 2019

Về sau chỉ làm anh hùng của mình, không còn khát vọng người khác che gió chắn mưa nữa.
//
以后只做自己的英雄,不再渴望别人遮风挡雨。
Yǐhòu zhǐ zuò zìjǐ de yīngxióng, bù zài kěwàng biérén zhē fēngdǎng yǔ.
//
In the future, I will only be my own hero, and no longer desire others to shelter from the wind and rain.

P.s.: Picture taken in Shanghai, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.