Cute Animals May Bring World Peace

Cute animals may bring world peace; the whole world is a better place when they appear.
//
可能带来世界和平的可爱动物,它们出现的时候整个世界都美好了。
Kěnéng dài lái shìjiè hépíng de kě’ài dòngwù, tāmen chūxiàn de shíhòu zhěnggè shìjiè dōu měihǎole.
//
Những con vật dễ thương có thể mang lại hòa bình thế giới, cả thế giới là một nơi tốt đẹp hơn khi chúng xuất hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *