Children Close Their Eyes And See Flowers

🚸
Children close their eyes and see flowers, see dreams, see hope; adults close their eyes and fall asleep.
//
小孩闭上眼睛,看见花,看见梦,看见希望;大人闭上眼睛,睡着了。
Xiǎohái bì shàng yǎnjīng, kànjiàn huā, kànjiàn mèng, kànjiàn xīwàng; dàrén bì shàng yǎnjīng, shuìzhele.
//
Tiểu hài bế thượng nhãn tình, khán kiến hoa, khán kiến mộng, khán kiến hi vọng; đại nhân bế thượng nhãn tình, thụy trứ liễu.
//
Trẻ em nhắm mắt lại, nhìn thấy hoa, nhìn thấy ước mơ và hy vọng; người lớn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *