|

Financial Struggle

💸💼
A glance at the bill shows that my financial situation can be summarized in eight words: Money that I have earned hard is wasted.
//
大致看了一眼账单,我的经济状况可以用八个字概括,赚辛苦钱 花冤枉钱。
Dàzhì kànle yīyǎn zhàngdān, wǒ de jīngjì zhuàngkuàng kěyǐ yòng bā gè zì gàikuò, zhuàn xīnkǔ qián huā yuānwǎng qián.
//
Đại trí khán liễu nhất nhãn trướng đan, ngã đích kinh tế trạng huống khả dĩ dụng bát cá tự khái quát, trám tân khổ tiền hoa oan uổng tiền.
//
Đại khái nhìn vào hóa đơn, tình hình kinh tế của tôi có thể được tóm tắt trong tám từ, kiếm tiền khó khăn tiêu tiền lãng phí.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *