As everyone grows up, this happens. You discover who you are and what you want, then realize that the people you've known forever don't see things the way you do. So you cherish the good memories but find yourself moving on.
|

Cherish Memories

💿🚶‍♂️📷
As everyone grows up, this happens. You discover who you are and what you want, then realize that the people you’ve known forever don’t see things the way you do. So you cherish the good memories but find yourself moving on.
//
随着每个人的成长,它都会发生在他们身上。你发现自己是谁,你想要什么,然后你意识到你永远认识的人不会像你那样看待事情。所以你保留了美好的回忆,但发现自己继续前进。
Suízhe měi gèrén de chéngzhǎng, tā dūhuì fāshēng zài tāmen shēnshang. Nǐ fāxiàn zìjǐ shì shéi, nǐ xiǎng yào shénme, ránhòu nǐ yìshí dào nǐ yǒngyuǎn rènshí de rén bù huì xiàng nǐ nàyàng kàndài shìqíng. Suǒyǐ nǐ bǎoliúle měihǎo de huíyì, dàn fāxiàn zìjǐ jìxù qiánjìn.
//
Tùy trứ mỗi cá nhân đích thành trường, tha đô hội phát sinh tại tha môn thân thượng. Nhĩ phát hiện tự kỷ thị thùy, nhĩ tưởng yếu thập yêu, nhiên hậu nhĩ ý thức đáo nhĩ vĩnh viễn nhận thức đích nhân bất hội tượng nhĩ na dạng khán đãi sự tình. Sở dĩ nhĩ bảo lưu liễu mỹ hảo đích hồi ức, đãn phát hiện tự kỷ kế tục tiền tiến.
//
Theo từng bước trưởng thành của mỗi người, những điều này sẽ xảy ra với họ. Bạn phát hiện ra bản thân là ai, bạn muốn gì, và rồi bạn nhận ra rằng những người bạn luôn biết sẽ không bao giờ nhìn nhận mọi thứ như bạn. Vì vậy, bạn giữ lại những ký ức đẹp, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *