|

Cherish Everything Around

🌄🌅🌇🌉🌌
All the scenery we experience, every frame is a limited edition, so cherish everything around you.
//
我们经历的所有风景,每一帧都是限量版,所以要好好珍惜身边的一切。
Wǒmen jīnglì de suǒyǒu fēngjǐng, měi yī zhèng dōu shì xiànliàng bǎn, suǒyǐ yào hǎohǎo zhēnxī shēnbiān de yīqiè.
//
Ngã môn kinh lịch đích sở hữu phong cảnh, mỗi nhất tránh đô thị hạn lượng bản, sở dĩ yếu hảo hảo trân tích thân biên đích nhất thiết.
//
Mọi cảnh vật chúng ta trải nghiệm, mọi khung hình đều là phiên bản giới hạn, vì vậy hãy trân trọng mọi thứ xung quanh bạn.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *