Burned Then Lost

🔥
Nowadays, many people tend to be burned then lost, excited on the Internet and silent in reality.
//
现在的很多人,往往燃后即丧,在网络上亢奋,在现实中沉默。
Xiànzài de hěnduō rén, wǎngwǎng rán hòu jí sàng, zài wǎngluò shàng kàngfèn, zài xiànshí zhōng chénmò.
//
Hiện tại đích ngận đa nhân, vãng vãng nhiên hậu tức tang, tại võng lạc thượng kháng phấn, tại hiện thực trung trầm mặc.
//
Nhiều người hiện nay thường bị lạc lối sau khi bùng cháy, phấn khích trên mạng và im lặng trước thực tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *