You are currently viewing AUGUST 17, 2018

AUGUST 17, 2018

[Qixi Thất tịch 2018]
Chỉ có bạn một mình một người tự chịu trách nhiệm, không có ai khác. Nếu bạn đau khổ, đó là do bạn. Nếu bạn cảm thấy hỉ lạc, đó cũng là do bạn. Bạn là địa ngục và cũng là thiên đàng của chính mình.
//
只有你自己一个人必须负责,没有其他人。如果你受苦,那是因为你自己的缘故,如果你觉得喜乐,那也是因为你自己的缘故。你是你自己的地狱,你也是你自己的天堂。
//
You, not any one else, are the only one who must be responsible. If you suffer, it is because of yourself, and if you feel happy, it is also because of yourself. You are your own hell, and you are your own paradise.

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2016.

Leave a Reply